TSO-observatie De brede school Rosa Boekdrukker te Amsterdam

In november 2014 heb ik een basistraining gegeven aan alle overblijfkrachten van deze school. Daarvoor had de school het besluit genomen de vele overblijfkinderen die aanvankelijk in enkele ruimtes aten te laten eten in hun eigen lokaal. Een goed besluit want de groepen werden daardoor een stuk kleiner. In de vijf kleuterklassen eten er nu per groep ongeveer dagelijks 15-17 kinderen. Per dag maken ongeveer 150 kinderen van de school gebruik van de overblijfmogelijkheid.

In alle groepen werden nu twee overblijfkrachten aangesteld die de kinderen begeleidden zowel tijdens het eten als tijdens het buitenspelen. Iedere overblijfkracht heeft een V. O. G ingeleverd bij de directie van de school.Veel overblijfkrachten, ongeveer 20 per dag, begeleidden iedere dag dezelfde groep kinderen.

Na de basistraining bezocht ik maandelijks een of twee keer het overblijven waarbij de overblijfkrachten, eventueel individueel, gecoacht werd in de communicatie met de kinderen , het omgaan met opvallend gedrag van kinderen en op welke wijze zowel binnen als op de speelplaats er gespeeld kan worden met het het beschikbare speelmateriaal.

Na iedere observatiebezoek volgde een kort verslag aan Karin, leerkracht van de school die het onderdeel overblijven in haar portefeuille heeft en naar de directie ,over de ontwikkeling van verschillende aspecten van het overblijven maar ook over de aandachtspunten die eventueel verbeterd zouden kunnen worden.

Een paar voorbeelden: iedere dag tijdig aanwezig zijn om met elkaar afspraken te maken over bezetting van de groep, bespreken hoe nieuw speelgoed gebruikt en verdeeld wordt. Een korte nabespreking, na het overblijfuurtje, waarin gesproken werd hoe de begeleiding van de kinderen verliep, eventueel probleempjes met elkaar bespreken over het gedrag van kinderen of andere zaken.

In maart van het afgelopen schooljaar (2014-2015) werden twee overblijfkrachten uit de groep aangesteld als coördinatrice. Aanvankelijk als proef maar met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 is deze aanstelling definitief geworden.

Zij zijn , afwisselend, twee dagen vrij van het begeleiden van een groep en houden zich dan bezig met het helpen van de overblijfkrachten, verzorgen kinderen met ongelukjes, zijn ook direct aanspreekpunt bij gedragsproblemen van kinderen in een groep en werken nieuwe overblijfkrachten in.

Zij hebben een korte scholing gehad om als coördinatrice te kunnen werken en zijn op de hoogte van de wet, veiligheidsvoorschriften en het aanwezige speelgoed en observeren tussen de middag de dagelijkse gang van zaken.

Er zijn er regelmatig bijeenkomsten met Karin die namens de directie/ school overleg heeft met beide coördinatrices. Tevens wordt in de maandinfo van de school verslag gedaan van de veranderingen in het afgelopen schooljaar.

Het overblijven in de Brede school Rosa Boekdrukker is in ruim een half jaar veranderd in een gestructureerde organisatie met een groep gemotiveerde overblijfkrachten, die met plezier en takt de kinderen begeleiden.

De verwachting is dat in dit nieuwe schooljaar, bij voortzetting van dit beleid   de school meedingt naar de toekenning van een ster (zie www.tso-voorbeeldschool.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *