GEDRAGSCODE OVERBLIJFKRACHTEN

Overblijfkrachten zijn respectvol jegens kinderen, ouders/verzorgers, leerkrachten en collega’s, zonder onderscheid te maken in levensbeschouwing, waarden en normen en gewoonten.
Overblijfkrachten onthouden zich van gedrag waardoor een ander zich gekwetst kan voelen.
Overblijfkrachten reageren alert op ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag hoort altijd aan de orde gesteld te worden, hetzij door de betrokkene rechtstreeks aan te spreken, hetzij door derden in te schakelen.
De overblijfkracht houdt vertrouwelijke informatie die hij/zij tijdens de uitvoering van het beroep krijgt geheim.
De overblijfkracht staat open voor ideeën en suggesties van anderen.
De overblijfkracht werkt mee aan de ontwikkeling en waardering van het beroep en aan de eigen professionalisering.
De overblijfkracht is verantwoordelijk voor het eigen beroepsmatig handelen en is bereid daarover verantwoording af te leggen.
De overblijfkracht geeft bijzondere voorvallen die van belang zijn aan bij de coördinator.
verstrekken desgevraagd informatie aan ouders/verzorgers over hun kind of het overblijven.

Ontruiming van het gebouw tijdens het overblijven
Tips en informatie

1) Elk schooljaar tijdens de overblijf met kinderen de ontruiming van het gebouw oefenen is absoluut noodzakelijk.

2) De kinderen oefenen dit vaak met hun leerkracht onder schooltijd, maar de situatie verschilt met de overblijfsituatie. Ook voor de overblijfkrachten is het belangrijk dat ze weten hoe ze moeten handelen als er brand uitbreekt, er een gaslek is of om een andere reden het gebouw ontruimd moet worden.

3) De oefening vindt plaats onder leiding van de Bedrijfshulpverlener (BHV-er). Deze draagt ook zorg voor de verzorging van kinderen bij ongelukken. Hij/ zij heeft een EHBO-opleiding genoten. Voor de overblijfkrachten en de coördinatrice is het belangrijk dat ze weten wie de BHV-ers van de school zijn en of er iedere overblijftijd een BHV-er aanwezig is

4) Op veel basisscholen hangt er een lijst in de keuken of op de deur van de teamkamer met de namen van de BHV-er en op welke dagen deze aanwezig is.

Indien een kind een ongeluk heeft op de speelplaats , haal bij twijfel altijd een BHV-er er bij. Zorg dat daarna de ouders van het kind een berichtje krijgen. De BHV-er moet het ongeluk vermelden in het incidentenregister