Categorie: Ed van Veen

Observatie GBS het Christal te Leusden.

Bijna alle kinderen van het Christal (ruim 145) blijven tussen de middag op school eten. Er waren vandaag,  januari 2019, een coördinatrice en zeven tso-medewerkers aanwezig.

De school is gevestigd in een nieuw gebouw en moet de speelplaats tussen de middag delen met een andere basisschool. De overblijf kinderen van deze school gaan eerst buiten spelen en daarna kunnen de kinderen van Het Christal de speelplaats gebruiken.

Er zijn vaste overblijfkrachten maar ook ouders die een paar keer jaar komen assisteren. In groep 0-1 en 1-2 begeleiden de overblijfkrachten het eten. In de overige groepen eten de kinderen o.l.v. de leerkracht. Tijdens het eten waren er in de twee genoemde groepen twee overblijfkrachten. Een vaste overblijfkracht en een ouder die enkele keren per schooljaar tijdens de tso begeleidt.

Na het eten gingen alle kinderen buitenspelen. Er wordt gespeeld in de zandbak, op een klimrek, er zijn karretjes en er werd gevoetbald met een zachte bal op een gedeelte van het plein.

De zeven tso- medewerkers hielden de kinderen goed in de gaten en er was een tso-medewerker met een oranje hesje die het toiletbezoek voor de kinderen regelde.

Dagelijks in de sporthal, naast de school, kan een groep overblijfkinderen per dag o.l.v. van een sportcoach een aantal spelletjes doen. Deze mogelijkheid is absoluut een verrijking voor de kinderen.

De tso wordt gecoördineerd door Xandra, die de organisatie en de uitvoering daarvan goed begeleid. Zij is de verbindingspersoon naar het team en de directie. Ze coacht de overblijfkrachten en de ouders en bij eventuele probleempjes tijdens de tso is zij degene die deze zaken oplost.

Een ander positief gegeven van deze school is de lage bijdrage die ouders voor hun kinderen bij de tso moeten betalen (zie hiervoor de onderstaande bijlage).

Het geheel maakte vandaag bij de observatie een goede indruk en de tso van het Christal is sinds enkele jaren terecht een Voorbeeld-school voor de tso.

Nieuwe ”vaste” overblijfkrachten volgen altijd een basistraining en voor de overige leden van het overblijfteam is jaarlijks een opfris-workshop.

De coördinatrice Sandra volgt twee keer per jaar een bijeenkomst voor de coördinatoren van de tso van andere basisscholen van de stichting Cordeo. Daar worden ervaringen gedeeld en nieuwe ontwikkelingen voor  de tso besproken.

Tenslotte enkele tips voor de tso naar aanleiding van deze observatie:

Het is aan te bevelen om de ontruiming van het gebouw tijdens de overblijftijd jaarlijks met de tso-medewerkers en de kinderen te oefenen. Ik begrijp dat dit afgestemd moet worden met de andere school die in hetzelfde gebouw gevestigd is.

Ofschoon het aantal spel en speelmogelijkheden redelijk groot is, zou ook gedacht kunnen worden op een bepaald gedeelte van het plein een voetbalkooi te plaatsen. Nu vliegt de bal tijdens het voetbal soms het gehele plein rond.

Een andere suggestie is een klimmuur aan te leggen aan een wand bij het speelplein.Zie video you tube https://www.youtube.com/watch?v=bjafMDJo-I8

Ed van Veen

Bijgevoegd de beschrijving van de organisatie, financiële regeling en uitvoering van de tso in het Christal, zoals vermeld is in een nieuwsbrief aan de ouders (schooljaar 2018-2019):

Op het Christal bestaat de mogelijkheid om uw kinderen te laten overblijven. De kinderen eten in hun eigen klas en spelen daarna een half uur buiten. De kosten hiervoor zijn laag doordat de ouders van de kinderen die overblijven een paar keer per jaar worden ingeroosterd tijdens de TSO.U betaalt voor de TSO €90,- per gezin per kalenderjaar. Hiervan wordt de vergoeding voor de coaches en de vaste overblijfkrachten betaald en worden materialen aangeschaft. U betaalt via een machtiging aan de school. U kunt het bedrag in 1 of 2 termijnen betalen. De maanden waarop geïncasseerd wordt zijn maart en september. Mocht betaling achterwege blijven, dan bestaat de mogelijkheid dat uw kind(eren) geen gebruik kunnen blijven maken van de TSO.

Wanneer uw kind overblijft op schoo,l wordt er van u verwacht dat u mee draait in het rooster voor het overblijven. Op deze manier kunnen we de kosten voor de TSO zo laag houden. Het rooster wordt verstuurd via de mail en staat op de website. Wanneer u niet kunt volgens rooster wordt er van u verwacht dat u ruilt met iemand op het rooster of een reserve ouder inschakelt. Dit laatste kan tegen betaling en de personen die u hiervoor kunt benaderen staan hieronder vermeld. Een ruiling of overname moet doorgegeven worden, zodat we weten wie we kunnen verwachten.

Op maandag, dinsdag en donderdag bestaat het overblijfteam uit 8 overblijfkrachten waarvan er 4 vaste overblijfouders zijn en 1 coach. Op vrijdag bestaat het team uit 3 ouders (1 coach, 1 vast overblijfouder en 1 ouder die volgens rooster meedraait).

Mocht u mee willen draaien in het team van vaste overblijfkrachten, (u krijgt dan een 1-daagse cursus en ontvangt € 9,00 vergoeding per keer) wilt u dit dan aangeven bij de coördinator Xandra Tuinstra. U kunt 1 dag per week meedraaien of 1 keer per 2 weken als dat u beter uitkomt.

Ouders die door werk of ziekte onverwacht verhinderd zijn, kunnen tegen een vaste vergoeding van 9 euro per keer een vervanger vragen. Betaling van deze vergoeding dienen ouders zelf te regelen met de vervanger.

De TSO-coördinator is Xandra Tuinstra (schooljaar 2018-2019).

Observatie Sint Jan te Waarland

Het was dinsdag, 31 oktober 2018, een grote feestdag voor de TSO van de Sint Jan te Waarland. Voor de vierde maal werd de TSO bekroond met een gouden ster. Dit was reeds het geval in 2012, 2014 en 2016 ( zie www.tso-voorbeeldschool.nl). Voor deze vierde gouden ster ontving de TSO een oorkonde met een diamant ster.

Hoe is het mogelijk dat de TSO van de Sint Jan steeds na twee jaar een gouden ster krijgt toegekend (tso-observatie oktober 2018) ?

Er is al jaren lang een vaste groep van overblijfkrachten, die deze TSO dagelijks begeleiden. Ze wonen ook in het dorp en kennen de kinderen. Maar ook de dagelijkse begeleiding van de kinderen leidt zowel tijdens het eten als buitenspelen tot een fijn en ontspannen pedagogisch klimaat. De kinderen luisteren naar de overblijfkracht. Ze spreken rustig met elkaar tijdens het eten. Ze zitten tijdens het eten aan tafel en gaan netjes met het eten om. De houding van de overblijfkrachten ten aanzien van de kinderen is met respect. Er wordt op een vriendelijke maar duidelijke wijze iets aan de kinderen gevraagd.

Per dag blijven er ongeveer 55 kinderen over. Er zijn dan 5 overblijfkrachten aanwezig Eerst gaan de jongere kinderen eten en de oudere kinderen buitenspelen en na een half uur wordt er gewisseld. Het plein heeft een scala aan spelmogelijkheden: een klimrek, een glijbaan, bankjes om te zitten, een kleine groen strook, karretjes om te fietsen enz.

Bij slecht weer is er een slechtweerplan.

Dit schooljaar is men met de presentie begonnen om het digitale presentiesysteem van Edith in te voeren.

Op deze feestdag werd aan alle overblijfkinderen een lunch met belegde broodjes en een heerlijk drankje aangeboden.

Tijdens de uitreiking van de oorkonde werden de overblijfkrachten, de directie en het team maar ook de kinderen bedankt voor hun inzet. De directrice bedankte tenslotte de overblijfkrachten namens de school met een prachtige bos bloemen en vertelde dat ze trots was op de ouders die er voor zorgden dat de TSO dagelijks zo goed verliep.

Observatie IBS El Feth te Bergen op Zoom.

De school heeft 11 groepen waar per groep ruim 15 kinderen de lunchpauze in de school gebruiken. In elk groep was er een overblijfkracht die de kinderen begeleidde.
Observaties werden verricht tijdens de lunchpauze op 19 en 29 maart 2018.
Een samenvatting van deze observaties wordt hier weergegeven.

HET ETEN
• In alle groepen zaten de kinderen in groepjes tijdens het eten en was het een rustpunt tijdens de pauze. Verschillende overblijfkrachten gingen bij een groepje kinderen zitten tijdens het eten.
• Er heerste overal een gezellige en ontspannen sfeer.
• De kinderen luisterden naar de overblijfkracht en zaten tijdens het eten aan tafel .
• De overblijfkrachten begeleidden de kinderen op een fijne wijze. Zij hadden een prima houding naar de kinderen toe, voldoende overwicht, communiceren vriendelijk met de kinderen en hielden overzicht op de groep tijdens het eten.
• Er was vooraf en na de overblijftijd een overdracht tussen de overblijfkracht en leerkracht.

DE SPEELPLAATS
• De speeltijd voor groep 1 t/m 4 is slechts 15 minuten. Zij spelen onmiddellijk na de lestijd en eten in de klas na het spelen.
• Op het schoolplein zijn bankjes om te zitten, stoepkrijt, touwtje springen en in het voorjaar een zandbak om in te spelen..
• Voor groep 5 t/m 8 was vandaag naast het spelen op het grote plein, ook de mogelijkheid om te voetballen en te volleyballen en door een aantal meisjes werd gebruikt gemaakt van de groene strook om je evenwicht te bewaren bij het lopen over de boomstammen.
• Tijdens het buiten surveilleren waren er voldoende overblijfkrachten die het spelen van de kinderen in de gaten hielden.
De overblijf van El Feth maakte tijdens de twee observaties een uitstekende indruk. Er is tijdens de lunchpauze een goed pedagogisch klimaat en dat is zichtbaar in de begeleiding van de kinderen door de overblijfkrachten. Hun houding naar de kinderen is met respect en kinderen worden op een prettige maar duidelijke wijze aangesproken op hun gedrag
Maar ook het team en de directie ondersteunen dagelijks de overblijfkrachten en de onderlinge verhouding is goed. De overblijfkrachten kunnen bij hen terecht om probleempjes te bespreken of informatie te krijgen.
Met de directie is besproken aan welke voorwaarden nog voldaan zou moeten worden om in aanmerking te kunnen komen voor een keurmerk. De groep van overblijfkrachten zou nog wat uitgebreid kunnen worden en het aanstellen van een dagelijks aanspreekpunt ( een coördinatrice)is tevens een van de aandachtspunten.

 

Observatie Montessorischool John F. Kennedy te Den Haag

 • De school heeft een mooi, uitgestrekt en groen schoolplein waar door kinderen van  groep 3 t/m 8 gespeeld wordt.
 • Het schoolplein is verdeeld in verschillende zones, een groene zone met veel struiken en bomen om te spelen, de sportzone voor spelletjes met ballen en de voetbalzone.
 • Door deze keuzemogelijkheden voor de kinderen, die vooraf door de leerkrachten van de verschillende groepen geregeld wordt, kan elk kind zijn eigen zone kiezen en zullen de eventuele onderlinge ruzies  tot een minimum beperkt worden.
 • Er is professionele begeleiding van de organisatie Het Talentenhuis voor spel en sport. Een prima initiatief van de school voor de kinderen.

 

 • Een fijn overblijfteam o.l.v. Annemarie en de twee coördinatoren dat  zich volledig inzet voor de kinderen.
 • De drie kleutergroepen hebben een apart speelplein met veel spel –en speelmaterialen van de school
 • Het eten bij de kleuters verliep gezellig.

 

 • Er wordt echt aandacht besteed aan de kinderen door  12 overblijfkrachten voor de verschillende groepen. Ruim  150 kinderen maken dagelijks gebruik van deze  lunchpauze tussen de middag .

 

Tips:

 • Het advies is de ontruiming van het gebouw tijdens de overblijftijd met kinderen en overblijfkrachten jaarlijks een keer te oefenen o.l.v. een bhv-er.
 • Tijdens de observatie van de kleuterklassen communiceerden de betrokken overblijfkrachten op de juiste wijze met de kinderen. Het advies is wel om tijdens het eten bij een groepje kinderen te gaan zitten en niet steeds rond te lopen.

 

Tops:

 • Tijdens twee observaties in  november 2017 en januari 2018 bleek door middel van gesprekjes dat kinderen van groep 7 en 8 tevreden zijn over de werkwijze van de overblijfkrachten en het aanbod van speel activiteiten.
 • Het inhuren van een of twee krachten voor professionele begeleiding voor spel en sport tijdens de overblijf is een groot succes.
 • Zij verzorgen ook als het slecht weer is bewegingsspel in de groepen.
 • Wanneer de overblijfkinderen vanwege het slechte weer niet buiten kunnen spelen, mogen ze gebruik maken in de groepen van het Montessori- speelmateriaal.

 

Tijdens de overblijftijd in de John F. Kennedyschool kunnen de kinderen zich echt goed ontspannen.

Observatie basisschool de Vlechter te Vlijmen.

Een kleine school modern opgezet met een geweldig, mooi, groen speelplein waar heel veel activiteiten voor kinderen mogelijk zijn. Het schoolplein heeft een natuurlijke uitstraling. een speelplek met klimbomen, keien, water, zand en een moestuin. Een fijn overblijfteam o.l.v. de coördinatrice Naomi dat zich volledig inzet voor de kinderen. Het eten verliep gezellig. De overblijfkrachten hadden goed contact met de kinderen. Er wordt echt aandacht besteed aan de kinderen met dagelijks 4 overblijfkrachten voor 43 kinderen die verdeeld waren tijdens het eten over drie lokalen.

Tijdens een kort gesprek met 4 overblijfkinderen van groep: 7 bleek dat ze zeer tevreden waren over de begeleiding van de overblijfkrachten. Het is een gezonde school. Dus geen snoep maar wel fruit en komkommer dat aangeboden werd tijdens de lunch. De overblijf van de Vlechter voldoet aan verschillende kwaliteiten criteria. De organisatie is goed geregeld en er heerste vandaag tijdens de overblijftijd een fijne sfeer. De school doet mee aan het project de vreedzame school en heeft ook een eigen kinderraad.

Tips:

De ontruiming van het gebouw tijdens de overblijftijd oefenen o.l.v. een bhv-er.

Een slechtweerplan opstellen per groep voor het geval dat vanwege slecht weer de overblijfkinderen tussen de middag niet buiten kunnen spelen en binnen in de lokalen moeten blijven.

Vooral is het belangrijk per groep te bekijken welke spelmaterialen beschikbaar zijn.

Vaak wordt geadviseerd minimaal 3 a 4 spelmogelijkheden te organiseren, zodat er door de kinderen een keuze gemaakt kan worden.

Bijvoorbeeld bij de kleutergroep: tekenen, kleuren, gebruik van prenten boeken en stripverhalen.

Al met al een lunchpauze waar het voor de kinderen goed toeven is.

Observatie Sint Agnesschool te Dongen.

Soms is het leuk om op een kleine basisschool de organisatie en uitvoering van de TSO te observeren. Het betreft hier de Sint Agnesschool te Dongen in de provincie N-Brabant.

Bijzonder is het dat de overblijfkinderen buiten de school in een gebouw eten met daarbij aangrenzend een groot gras veld en een kleine speeltuin. De vijf en dertig kinderen, lopen onder begeleiding van de overblijfkrachten van de school naar deze locatie. De loopafstand is ongeveer 5 minuten.

Vandaag werd er op het grasveld gegeten. Er werden kleden neergelegd waarop de kinderen gingen zitten.

Deze locatie biedt veel speelruimte, er is veel groen en de kinderen kunnen zich daar goed ontspannen. Er is stoepkrijt, er kan met ballen gespeeld worden en in de speeltuin zijn een paar toestellen
Wel vereist dit voortdurende directe surveillance vanwege de onoverzichtelijkheid van de speelruimte.
Het is belangrijk dat duidelijk wordt aangegeven aan de kinderen wat hun speelgebied is, zodat de overblijfkrachten de kinderen in de gaten kunnen houden.

Dagelijks zijn er 3 overblijfkrachten ( vandaag 4) die de kinderen begeleiden.
In de binnenruimte van deze locatie is een gymzaal die bij slecht weer gebruikt kan worden om een spelletje te laten spelen.

De organisatie van het overblijven is onder leiding van de coördinatrice goed geregeld.

Het verzamelen van de overblijfkinderen, voordat er gelopen gaat worden, zou beter verlopen als de kinderen van de verschillende groepen zoveel mogelijk gelijk uitgaan na de ochtendlessen. Nu moest er gewacht worden op een enkele groep die wat later uitging en dat gaf onrust.

Er zijn wekelijks 5 overblijfkrachten betrokken bij de tso. Het advies is om een keer aan het einde van een schooljaar met de overblijfkrachten de overblijf gezamenlijk te evalueren.

De evaluatie bevat in ieder geval de volgende kernpunten:
• Ben je tevreden en waar ben je minder tevreden over?
• Zijn er bepaalde activiteiten die minder goed verlopen. En hoe komt dat?
• Hoe kan dat verbeterd worden?
• Hoe ervaar je de planning en organisatie van het overblijven en
• Hoe ervaar je de samenwerking tussen jou en je collega s?

Overigens is het sociale gedrag van de overblijf kinderen zoals ik dit vandaag geobserveerd heb voorbeeldig. Oud en jong spelen met elkaar samen en zorgen voor elkaar.

Houden zo.

Observatie de Waterwilg te Nootdorp

De r.-k. Basisschool De waterwilg is een grote basisschool.

 • Er zijn 22 groepen waarvan de kinderen tussen de middag overblijven
 • Een keer per schooljaar vinden er in mei observaties plaats. De eerste observatie betrof de groepen 1 t/m 3 en vervolgens een observatie voor groep 4 t/m 8
 • De 7 groepen kleuters werden begeleid tijdens het eten en spelen door een groep gemotiveerde overblijfkrachten. Veel van hen zijn bijna dagelijks in dezelfde groep aanwezig. De kleuters zaten in groepjes met elkaar samen te eten. De overblijfkracht at in verschillende groepen mee.
 • Uit gesprekken met verschillende leerkrachten bleek, dat zij tevreden waren over de huidige wijze van begeleiding van hun kinderen door de overblijfkrachten.
 • Na het eten gingen de kinderen buiten spelen op een plein met goed hekwerk.
 • De coördinatrice bij de kleuters zorgt dat de bakken met speelmateriaal klaar staan zodat de kleuters zelf kunnen kiezen.
 • Het buitenspelen verliep tijdens deze zonnige dag in een fijne sfeer. Nauwelijks was merkbaar dat er veel kinderen van groep: 3 er bij speelden.
 • Er werd door een van de ouders goed in de gaten gehouden als de kinderen naar het toilet wilden gaan.
 • Overigens is het verstandig dat bij een voetbalgebiedje, waar kinderen van groep: 3, speelden, constant een overblijfkracht surveilleert, aangezien de bal nog wel eens over het hek verdwijnt.
 • Lukt het buitenspelen niet vanwege slecht weer, dan is er in de klassen voldoende speelmateriaal aanwezig om binnen te spelen
 • Twee aandachtspunten:
 • Momenteel is er een tekort aan overblijfkrachten.
 • Het advies is ouders van nieuw in te schrijven kleuters als hulpouder regelmatig bij de begeleiding van de kleuters te betrekken.
 • In groep 3 en 4, dat zijn totaal zes groepen eten de leerkrachten met de kinderen.
 • De overblijfkrachten verzorgen het buitenspelen van deze groepen.
 • De kinderen van groep: 3 spelen op het kleuterplein.
 • De groepen 5 t/m 8 aten in de kantine van de voetbalvereniging Nootdorp, dat vlak bij de school gevestigd is. Dit waren bijna 100 kinderen.
 • De kinderen konden in de voetbalkantine eten, maar tijdens deze observatie gingen ze vanwege het zonnige weer op het terras van de kantine eten.
 • Na het eten konden ze spelen op een van de sportvelden van deze vereniging. Dit biedt de mogelijkheid tot veel bal spelen maar ook het gebruik van kleden om hutten te bouwen. Ruimte genoeg.
 • Bij slecht weer kunnen in de kantine spelletjes gedaan worden en kan ook door een gedeelte van de kinderen in de aangrenzende sporthal een spel gespeeld worden.
 • Ook hier bij de bovenbouwgroepen is dagelijks een coördinatrice aanwezig die de zaken coördineert.
 • Naast de twee coördinatrices is er een administratieve kracht in de school die de overblijf ondersteunt, ouders ontvangt bij de inloop en eventuele knelpunten met de coördinatrices doorneemt.”
 • In het begin van elk schooljaar is er een verplichte bijeenkomst voor alle overblijfkrachten als een soort start van het nieuwe schooljaar
 • De school volgt de kanjermethode en tijdens de eerste bijeenkomst van ieder nieuw schooljaar wordt de procedures van de kanjertraining in een vereenvoudigd pakket aan de overblijfkrachten aangeboden en besproken.
 • Aan het einde van het schooljaar volgt via een enquête altijd een evaluatie van het afgelopen schooljaar.
 • Nieuwe overblijfkrachten volgen een basistraining en zorgen voor een VOG.
 • De overblijfkrachten ontvangen voor “”hun werk “”de toegestane vrijwilligersvergoeding.
 • De basisschool de Waterwilg is een voorbeeldschool voor de overblijf
 • De school ontving reeds twee keer een gouden ster als keurmerk voor de organisatie en uitvoering van de overblijf

Observatie basisschool Sint Vitus te Bussum

 • De school heeft de organisatie van het overblijven uitbesteed aan een Kinderopvangorganisatie. Zij zorgen voor de coordinatrice, regelen de betalingen en werven vrijwillige overblijfkrachten.
 • Er blijven dagelijks ruim 180 kinderen tussen de middag over. Een fors aantal , die hoofzakelijk in hun lokaal eten onder begeleiding van een overblijfkracht.
 • Bijna in ieder lokaal is er voldoende ruimte voor de kinderen. De groepsgrootte varieert van 12-20 kinderen per groep, alleen in groep 6/7 waren vandaag ruim 30 kinderen.
 • Om de overblijfkinderen in de groep aan te spreken wordt praktisch in alle groepen door de overblijfkrachten gebruik gemaakt van een handteken om aan te geven dat de ze iets wilde zeggen tegen de groep.
 • In gesprekken met kinderen van de bovenbouw bleek tijdens deze observatie dat zij erg tevreden waren over de spel-en speelmogelijkheden tijdens de overblijftijd en de begeleiding van de ouders.
 • De kleuters spelen op een apart plein, de andere kinderen op het schoolplein.
 • Door het groeiend aantal overblijfkinderen is de speeltijd voor groep 3 t/m 8 verdeeld over twee tijden. Vanaf 12 uur tot 12.25 spelen groep 6 t/m 8 buiten en daarna groep 3 t/m 5.
 • Zo is er, meer speelruimte voor alle kinderen gecreëerd.
 • Iedere overblijfdag spreken de medewerkers na de overblijftijd met de coördinatrice hun belevenissen door. Hierbij worden positieve en negatieve ervaringen met elkaar uitgewisseld. Belangrijke gebeurtenissen worden ook in een schrift per groep verwerkt.
 • Belangrijk en nuttig is dat de coördinatrice geen groep heeft en kan rondlopen, helpt bij de knelpunten maar ook kan zien of de afgesproken afspraken door kinderen en overblijfkrachten worden nagekomen.
 • Een eventuele verbetering zou kunnen zijn het invoeren van plaskaartjes voor de speelpleinen waardoor er beter zicht is hoeveel kinderen naar het toilet gaan en ook weer terugkomen.
 • Nu het spelen van de oudere kinderen op het schoolplein meer ruimte biedt voor hen en er dus meer speelmogelijkheden zijn , wordt er gedacht om in de toekomst vaste speelplekken te vormen op het plein zoals een speelplek voetballen, tafeltennis, leeshoekjes met donald ducks , stripverhaaltjes bij de bomen, een speelplek om touwtje te kunnen springen enz.
 • Elke overblijfkracht die op het speelplein surveilleert , begeleidt op een speelplek een van de genoemde activiteiten.
 • Het is de moeite waard om dit als proef met de kinderen eens uit te proberen.

Observatie de Vlaamse Reus te Amsterdam.

De OBS de Vlaamse Reus is een basisschool waar heel veel kinderen tussen de middag de lunch gebruiken.

Er zijn dertien groepen waar kinderen tussen de middag overblijven. Dit betekent dat er dagelijks ruim 200 kinderen van dit aanbod van de school gebruik maken.

In november 2016 vonden er twee observaties plaats tijdens de overblijftijd. De eerste observatie betrof de groepen 1t/m 3  en vervolgens de groepen 4 t/m 8.

Het team bestaat uit  ongeveer  26 overblijfkrachten. Bijna elke groep heeft twee overblijfkrachten als begeleidster. De leiding van het overblijfteam is in handen van twee coördinatrices die dagelijks de overblijfkrachten ontvangen in de  teamkamer, vooraf mededelingen en instructies geven en na afloop van de overblijftijd met alle overblijfkrachten de belangrijkste gebeurtenissen bespreken.

De kinderen eten in hun eigen lokaal en mogen als ze klaar zijn met eten divers speelmateriaal gebruiken, voordat dat ze buiten gaan spelen.

De kleuters spelen op een apart speelplein en kunnen zo hun eigen kleuterspelletjes doen

De overige groepen spelen op een aantal speelvelden  achter de school, waar gevoetbald kan worden maar waar ook klim– en klautertoestellen zijn. Deze speelvelden zijn van de gemeente.

Door het grote aantal kinderen dat in de loop van de jaren is gaan overblijven is de pauze zo georganiseerd dat een aantal groepen eerst gaan buitenspelen en daarna gaan  eten en na een half uur volgt een wisseling van de groepen.

De taken van de overblijfkracht zijn: begeleiden van de kinderen tijdens het eten , de lokalen na het eten weer op orde brengen,  met de kinderen naar buiten gaan ,aldaar actief meedoen en surveilleren en vervolgens de kinderen weer naar de klas terug te brengen.

Wat mij opviel tijdens de observaties was de fijne en goede omgang met de kinderen. De meeste overblijfkrachten hadden een luisterend oor voor de kinderen en vele van hen zijn zeer geliefd bij de kinderen. Dit bleek uit de vele gesprekken die ik met de kinderen in de midden- en bovenbouw gevoerd heb.

Speciaal de begeleidsters van de kinderen van groep 7 en 8 gingen op een leuke, realistische wijze om met de verschillende pre pubers van deze groepen.

Er zijn in de Vlaamse Reus in het team van overblijfkrachten enkele overblijfkrachten die al meer dan 10 jaar aan de school verbonden zijn. Het team van overblijfkrachten is in de loop van de jaren weinig veranderd. Men vindt het gezellig met elkaar en de faciliteiten zijn er prima. Naast de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding is ook de samenwerking  van de overblijfkrachten met de directie en het team en de twee coördinatrices een voorbeeld waarom  deze vrijwilligers  graag  bij de overblijf op deze school betrokken blijven.

Een of twee keer per jaar gaan het overblijfteam samen gezellig uit eten. Dit versterkt eveneens de teamband.

Deze observaties  werden verricht op  de dagen dat er voor het overblijfteam een opfriscursus georganiseerd was , waar praktisch alle vrijwilligers aan deelnamen  en waar hun ervaringen besproken werden  en aangevuld werden met nieuwe tips.

Vooral tips over hoe communiceer ik met opvallende kinderen. Wat zijn de valkuilen en waar kan of moet ik op letten.

Een aanbeveling naar aanleiding van deze observaties is het ontruimingsplan op te nemen bij de overblijf en door een BHV-er van de school de overblijfkrachten te informeren  hoe gehandeld moet worden bij een eventuele ontruiming van het gebouw.

Voor het overige is de organisatie en de uitvoering van de overblijf van de Vlaamse Reus een voorbeeld voor andere basisscholen.

 

Observatie Juliana van Stolbergschool te Waalwijk

foto_blog_1
In deze basisschool blijven dagelijks ruim 180 kinderen tussen de middag over. Deze worden dagelijks  begeleid door ongeveer 14 overblijfkrachten. Een coördinatrice is het aanspreekpunt en zorgt voor een goed verloop van de pauze. Ik heb  het overblijven drie keer bekeken en wat opvalt is dat er buiten veel speelruimte is voor de kinderen.

De kleuters gaan eerst eten en spelen dan op hun eigen plein met daarbij een  grote speelweide. De midden –en bovenbouw kinderen spelen aan de achterkant van school. Daar is o.a. een voetbalkooi en een tafeltennistafel en kunnen vanuit de schuur andere speelmaterialen gebruikt worden.

De kinderen eten in hun eigen klas en er zitten ongeveer  15 overblijf kinderen per groep, waar bijna overal  een begeleidster aanwezig is.

De overblijfkrachten zorgen voor een fijn , gezellig pedagogisch klimaat, tijdens het eten. De overblijfkrachten hebben een luisterend oor, helpen de kinderen, hebben een vaste groep en houden de presentie van de kinderen bij.

De basisregels: zitten tijdens het eten, samen in een groepje eten en luisteren naar de overblijfkracht werd  in bijna alle groepen door de kinderen  nageleefd. In de meeste groepen had de begeleidende ouder ook  even de gelegenheid om met de kinderen een praatje te maken.

Alle overblijfkrachten hebben een basistraining gevolgd en hebben een VOG ingeleverd bij de directie van de school. Regelmatig zijn er bijeenkomsten o.l.v. de coördinatrice om actuele aandachtspunten te bespreken.

 

Enkele tips:

Een extra overblijfkracht  aanstellen die meehelpt bij de 4 kleutergroepen en/of de presentie van alle groepen noteert.

Veel kinderen krijgen tijdens de overblijf melk geschonken

In veel basisscholen nemen de overblijfkinderen zelf hun drinken mee. De overblijfkrachten hebben dan meer tijd voor de kleuters als dat zich bezig moeten houden met organisatorische zaken.

Een ander advies is de ontruiming van het gebouw tijdens de overblijf jaarlijks  met alle overblijfkinderen en overblijfkrachten te oefenen.

Tevens is de overblijfgroep bezig met  het ontwikkelen van een slechtweerplan.

Wanneer bovengenoemde adviezen zijn uitgewerkt zal er ongetwijfeld een keurmerk aan de overblijf van deze school worden toegekend.