Auteur: Ed van Veen

Observatie Brede School de Kinkerbuurt

De brede School Kinkerbuurt zijn er veel kinderen die dagelijks tussen de middag overblijven. De coordinatrice Sandra Wouters heeft de leiding over een team van 33 mensen. 30 mensen staan op de groep en Sandra is erg gelukkig met 2 assistenten, die de boel draaiende houden als ze er een keer niet aanwezig kan zijn. Ook is ze erg blij met de 3 mannen die in het team zitten.
Op elke groep staan 2 mensen, in totaal op 14 groepen. De meeste werken 4 dagen per week, een enkeling werkt 2 dagen en kunnen elkaar prima aanvullen. Dit is voor de kinderen erg fijn, zij hebben vaste juffen op de groep, wat ze vertrouwen en veiligheid biedt.
Ik heb dit schooljaar drie keer een overblijftijd geobserveerd.
Een keer bij de 5 kleuterklassen ,vervolgens een keer bij de middenbouw groepen en tenslotte bij de bovenbouwgroepen.
Een gedeelte van het verslag n.a.v. de observatie bij de kleuters
“”‘Eerst gingen drie kleutergroepen buitenspelen en twee kleutergroepen eten en rond 12.30 uur gingen de speelgroepen naar de klas om te eten en de kinderen die gegeten hadden op de speelplaats spelen. Een verstandig besluit om de vijf overblijfgroepen niet tegelijk te laten spelen. Nu is er voor de kleuters meer speelruimte en kunnen de kleuters tijdens het spelen ook beter begeleid worden.
Elke groep wordt begeleid door twee overblijfkrachten. Veel van deze overblijfkrachten hebben tijdens het eten contact met de kinderen. Ze zitten bij de kinderen aan tafel en maken een praatje. Ze geven bijzonderheden door aan de leerkracht, hanteren de regels, maken tafels schoon na het eten , bedenken activiteiten. Ze vegen het lokaal aan en checken de presentielijst, helpen om drinkbekers open te maken en houden in de gaten of er genoeg wordt gegeten en gedronken en geven extra aandacht aan de kinderen die dat nodig hebben.
Wat opvalt is de grote mate van keuzemogelijkheden van spel na het eten in de verschillende klassen: van knikkerbaanspel tot lego, Kapla, Knex-speelgoed, knippen, met stiften kleuren etc. Zo kunnen de kinderen zich fijn ontspannen. Ook was er een overblijfkracht die met een paar kleuters uit een prentenboek ging voorlezen.””
Er blijven dagelijks honderden kinderen tijdens de lunchpauze over op deze school. Onder leiding van de coördinatrices Sandra en Zainab wordt het overblijven aangestuurd. Onder hun leiding wordt ook regelmatig kritisch met de overblijfkrachten naar hun eigen functioneren gekeken en gewerkt aan teambuilding. Deze overblijforganisatie is daarmee een mooi voorbeeld van een lerende en professionele organisatie.
Tot slot is dit team van overblijfkrachten ook een geslaagd voorbeeld van integratie van verschillende culturen die in goed overleg de overblijfkinderen begeleiden. De Kinkerbuurtschool kan trots zijn op deze groep overblijfouders.

Observatie in de Angela school te Echt (vlakbij Sittard).

Sinds een aantal jaren kom ik jaarlijks het overblijven observeren op de genoemde school. Daaraan wordt meestal  een workshop gekoppeld. De school is gevestigd in een voormalig nonnenklooster en gemoderniseerd tot een basisschool.

Van de ruim 220 leerlingen blijven er dagelijks bijna 160 kinderen over. Hiervoor is een behoorlijke organisatie vereist. De ruim 50 kleuters eten in een grote hal en zitten gezellig aan tafeltjes met elkaar te eten. Bijzonder is wel dat het drinken voor de kinderen door de overblijf wordt geleverd. De overblijfkrachten verzorgen dit vooraf. Ditzelfde geldt ook voor de overige groepen. Het bijzondere is dat het overblijfgeld per kind niet meer is dan 1 euro per dag, een bedrag dat  bij het overblijven op de meeste basisscholen veel hoger is.

De kleuters spelen na het eten apart op een buitenplein. Is het slecht weer en kunnen de kleuters  niet buiten spelen, dag gaan ze in de hal spelen waar een groot aanbod is van spelmogelijkheden. Naast kleuren, tekenen  is het  gebruik van barbies mogelijk. Ook de speelzaal wordt gebruikt voor spelletjes o.l.v. van een van de  overblijfkrachten. Twee kinderen van groep 8 ondersteunen de overblijfkrachten dagelijks tijdens het spelen van de kleuters.

Tijdens een observatie heb ik ook vaak gesprekjes met de oudere overblijfkinderen, waarbij gevraagd hoe zij de organisatie vinden.De kinderen van groep 8 waren tevreden over de dagelijkse vrije keuze binnen of buiten spelen, over het aanbod van speelmaterialen en over de begeleiding door n de ouders. De jongens vonden alleen dat er te weinig speelruimte is om te kunnen voetballen. De kinderen mogen na het eten kiezen tussen binnenblijven of buitenspelen. Binnen is er een voetbalspel, tafeltennistafels; er zijn stripverhalen en oneindig veel spelletjes.

Alle overblijfkrachten hebben een VOG  ingeleverd en de basistraining voor overblijfkrachten gevolgd. Ieder schooljaar  wordt er een workshop gevolgd zoals: Omgaan met opvallend gedrag, EHBO-activiteiten en soms een opfriscursus. Ook de ontruiming van het gebouw wordt ieder schooljaar tijdens de overblijf een keer geoefend. Momenteel zijn er twee coördinatrices die dagelijks als aanspreekpunt fungeren voor de ruim 12 overblijfkrachten per dag. Veel van de overblijfkrachten zijn al jaren verbonden aan de school maar ook nieuwe jonge ouders melden zich aan als overblijfkracht. De  school het reeds twee keer een keurmerk ontvangen (gouden ster voor de organisatie en de uitvoering van de overblijf).

Een  van de sterke zijden in deze school is de samenwerking  tussen team, directie en de overblijfkrachten. Zijn er echt onoverkomelijke problemen met het gedrag van kinderen dan kan de overblijfgroep ”terugvallen” op team en directie.

Misschien niet overal gebruikelijk maar de directeur van de school is vaak aanwezig tijdens bijeenkomsten van de overblijfkrachten en ook geïnteresseerd in het wel en wee van hen.

Tijdens de laatste observatie is aangegeven dat de vele voetballers van groep 7 en 8 beter tussen de middag na het eten op een braak liggend terrein tegenover de school zouden kunnen gaan voetballen. Op het huidige schoolplein spelen ruim 100 overblijfkinderen van groep 3 t/m 8. Indien de voetballende overblijfkinderen ergens anders gaan spelen, ontstaat er meer speelruimte voor de overige kinderen. Er wordt naar oplossingen gezocht.

Al met al een voorbeeldschool voor het overblijven.
 

 

Observatie in de Bonifatiusschool te Spanbroek.

Het is leuk een observatie te doen op een dorpsschool. In januari was ik in Spanbroek , voor een basistraining in de Bonifatiusschool, en in de lunchpauze heb ik het overblijven in deze school bekeken. waar bleek dat van de ruim 300 leerlingen er maar een klein gedeelte gebruik maakt om de lunchpauze in de school door te brengen.

De organisatie en de uitvoering van de overblijf in de Bonifatiusschool zijn prima geregeld. Er waren vandaag voor 32 kinderen en 3 overblijfkrachten in een overblijflokaal die tijdens het eten goed contact hadden met de overblijfkinderen en dat deden op een prettige wijze.
De kinderen van groep 1 t/m 8 zaten gezamenlijk in een overblijflokaal.
Zijn er meer dan 35 leerlingen voor het overblijven dan is er een tweede ruimte beschikbaar. De oudere kinderen gaan dan eten in de hal.

Er was een presentielijst om de aanwezigheid van de opgegeven kinderen te controleren.

De overblijfbetaling vindt plaats door middel van bonnen ter waarde van één keer overblijven. De bonnen kunnen gekocht worden in boekjes van 10 stuks. De bonnenboekjes zijn elke 1e dinsdag en 1e vrijdag van de maand bij de inschrijving te koop in de grote leshal. In de schoolkalender, nieuwsbrief en op de agenda van de website staat vermeld wanneer de boekjes verkocht worden Deze wijze van werken bevalt de overblijfkrachten goed , aangezien een van overblijfouders bij betaling van de bonnen contact heeft met de ouders van de overblijfkinderen .
Bij het invoeren van de digitalisering van de betaling verdwijnt dit contact. Een reden waarom sommige basisscholen bij de overblijf niet kiezen voor digitalisering.

Naast de organisatie was ook het pedagogisch klimaat “dik in orde”, want:

1) De overblijfkrachten aten met de kinderen mee in een groepje.
2) Ze praatten gezellig met de overblijfkinderen.
3) Er werden complimentjes gegeven.
4) Waar nodig, werden de kinderen herinnerd aan de afspraken
5) Elk kind ruimde zijn eigen spullen op.

De kinderen konden , na het eten, kiezen om binnen of buiten te gaan spelen. Het aanbod binnen was vrij groot namelijk: biljarten , een voetbaltafel, stempelen ,kleuren ,tekenen , vlechten ,plaatjes plakken enz.
Vandaag speelden ruim 10 kinderen binnen.
Sommige kinderen speelden eerst op de speelplaats en gingen na een tijdje naar binnen om in het overblijflokaal te spelen. Dit alles verliep in een rustige sfeer.
Een van de overblijfkrachten was bij het spelen in het overblijflokaal en de overige hielden op de speelplaats toezicht.
Buiten is er veel speelruimte met klimtoestellen , een mogelijkheid tot voetballen en wat speelmateriaal
Er is een slechtweer plan als er niet buiten gespeeld kan worden, vanwege erg slecht weer.

Tenslotte was is er nog het advies de ontruiming van het gebouw een keer per school jaar te oefenen tijdens de overblijftijd.
De overblijf in de Bonifatiusschool te Spanbroek voldoet aan verschillende kwaliteitscriteria voor een goede overblijf .

Observatie GBS de Waterspiegel te Almere

Op donderdag 26 november jl. heb ik het overblijven van basisschool De Waterspiegel geobserveerd en nabesproken met de twee coördinatrices, Oostke en Armanda. In deze school observeer ik minimaal een keer per schooljaar het overblijven.

Er maken van de 145 kinderen dagelijks bijna 130 kinderen gebruik van de lunchpauze tussen de middag. De overblijfkrachten komen in het overblijflokaal tijdig bij elkaar om samen het logboek door te nemen.

Aangezien er per dag verschillende overblijfkrachten actief zijn, is er voor gekozen om na iedere overblijftijd de positieve en negatieve ervaringen van de begeleiding met elkaar te bespreken en afspraken die er gemaakt zijn met kinderen te noteren in het logboek.

Het overblijflokaal is, sinds kort, versierd met een aantal kinderschilderijen en aan de wand hangt een overzicht van de overblijfafspraken, wie de BHV-ers van de school zijn en op welke dag ze aanwezig zijn. Ook staan er instructies hoe te handelen als het alarm van de school afgaat en het gebouw ontruimd moet worden.

De leerkrachten eten met de kinderen en in de groepen 1/2, 2/3 en 4/5 zijn ze slechts een kwartier aanwezig waarna een overblijfkracht de begeleiding tijdens het eten van de leerkracht overneemt.

Na het eten gaan de verschillende groepen buitenspelen onder begeleiding van de overblijfkrachten. Het buiten speelmateriaal is klaar gezet voor de kinderen.

Het grote speelplein is verdeeld in twee zones. Een speelzone voor de kleuters met o.a. een zandbak, een klimrek, kleden, een zithoekje, steppen en karretjes. De andere speelzone is voor kinderen van groep 3 t/m 8 waar naast balspelen, zoals handballen, basketbalnet, voldoende ruimte is om te spelen. Er mag in deze zone niet gevoetbald worden en daarom gaan er elke dag 16 kinderen van groep: 5 t/m 8 naar een soort stenen voetbalveld in de wijk. De loopafstand is ongeveer 6 minuten.

Vandaag was een heerlijke zonnige dag en dat was merkbaar aan de kinderen tijdens het buitenspelen

Veel kleuters speelden in de zandbak, er werd kleden neergelegd om heerlijk in de zon te zitten, de karretjes en stepjes werden veelvuldig gebruikt. Een van de overblijfkrachten organiseerde en speelde samen met de kinderen een partijtje handbal. In een rustig hoekje zat een meisje schooltje te spelen met enkele klasgenoten.

Op het plein waren er constant 4 overblijfkrachten aanwezig. Een vijfde ging met een groep kinderen naar het stenen voetbalveld. De zesde overblijfkracht zorgde voor het klaarzetten van het speelmateriaal in de school (het overblijflokaal).

De overblijfkinderen mogen om kwart voor een er voor kiezen om als ze dat willen van buiten naar het overblijflokaal te gaan om een activiteit te doen. Kleuren, tekenen, met autootjes spelen, kapla gebruik, Donald Ducks lezen enzovoorts.

Ondanks het zonnige weer werd er door een groot aantal kinderen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Vooral het inkleuren van kleurplaten is er in trek (Sinterklaas). Om 1 uur werden zowel op het speelplein als in het overblijflokaal alle gebruikte materialen door kinderen o.l.v. van een overblijfkracht op geruimd. Even later werden de kinderen opgehaald door de leerkracht van de groep voor de middaglessen. Na afloop kwamen de zes overblijfkrachten weer in het overblijflokaal bij elkaar om kort aan te geven hoe de overblijf verlopen was.

In de nabespreking heb ik aangegeven dat de organisatie prima geregeld is. Er is een grote keuze van spelmogelijkheden en het contact met de kinderen is prettig.

Enkele tips zijn er ook gegeven zoals de ontruiming van het gebouw tijdens de overblijf een keer per schooljaar te oefenen met de kinderen en de overblijfkrachten.

Ook is het advies om de overblijfkracht die de voetbalkinderen begeleidt , te voorzien van enkele EHBO-attributen en een telefoon. Nog beter is het met twee overblijfkrachten deze groep te begeleiden.

Ed van Veen

Observatie basisschool de Bron te Amsterdam

Op vrijdag 25 september jl. heb ik het overblijven van basisschool De Bron geobserveerd en nabesproken met de twee coördinatrices, Najat en Norra. Op deze school begeleid ik het overblijven al enige jaren.

De Bron is een goede en gezellige buurtschool in het hart van de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Het overblijven op deze school vindt tussen 12:00 en 12.55 uur plaats. De kinderen blijven onder begeleiding van een overblijfkracht in hun klas/bouw als huiskamer. Tijdens de overblijf gelden dezelfde omgangsvormen als tijdens de schooltijden. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de kinderen het leuk en prettig vinden om over te blijven.

Bij groep 3 trof ik twee wat verschillende overblijfsituaties aan. In de ene groep zaten de kinderen rustig te eten. In de andere groep, die groter was, liepen de kinderen tijdens het eten en was het wat rumoeriger. De tweede overblijfkracht van deze groep kwam pas na twaalven aan, waardoor de andere overblijfkracht er even alleen voor stond. Dit is nabesproken met de twee coördinatrices. Een overblijfkracht die te laat komt, kan natuurlijk niet.

In groep 4/5 werd er na het eten vrolijk gedanst onder leiding van een overblijfkracht. De kinderen mochten hierbij ook aangeven welke liedjes ze wilden hoorden. Het geheel maakte een gezellige indruk.

In groep 5 was het wat onrustiger. Dit kwam doordat er geen speelmateriaal voor de kinderen was. Zij mochten, na het eten, niet het materiaal van de school gebruiken. Het is belangrijk dat er voor materiaal gezorgd wordt, want het was nu duidelijk te zien dat dit verveling tot gevolg had bij de kinderen. Eén jongen was ook even de klas uitgestuurd door de overblijfkracht.

In groep 7 heerste een ontspannende en gezellige sfeer, maar werd er tijdens het eten al een spelletje vier-op-een-rij gespeeld. De kinderen moeten voortaan eerst eten, daarna is het tijd voor leuke dingen zoals een spelletje doen. Op mijn vraag wat er anders zou kunnen bij het overblijven, gaf een meisje aan dat het nog wel iets rustiger kon zijn bij het naar binnen gaan na het buitenspelen.

Over het algemeen verliep de organisatie van het overblijven goed, zo heb ik de coördinatrices na afloop verteld. Twee leerkrachten die ik kort gesproken heb (uit groep 3 en 7) waren ook tevreden over hoe het overblijven loopt. Dit is in het verleden wel eens anders geweest, gaf de leerkracht uit groep 3 aan.

Tijdens de nabespreking met Najat en Norra heb ik het ook nog kort gehad over het inwerken van nieuwe overblijfkrachten. Er is net een nieuwe overblijfkracht gestart en zij werd geplaatst in groep 8. Navraag levert op dat dit een bewuste keuze is: in deze groep blijven maar weinig kinderen over, vaak ook kinderen van overblijfkrachten. Het is in dit geval dus een vrij makkelijke groep.

Ik heb nog een aantal tips gegeven, zoals bijvoorbeeld het laten proefdraaien van een overblijfkracht voor een periode van twee weken om te kijken of het bevalt aan beide kanten. Ook moet een overblijfkracht voordat zij begint op de hoogte te zijn van de regels die tijdens het overblijven gelden.

 

Al met al maakt de school het uitgangspunt van gezellig en leuk overblijven zeker waar.

 

 
Ed van Veen

TSO-observatie De brede school Rosa Boekdrukker te Amsterdam

In november 2014 heb ik een basistraining gegeven aan alle overblijfkrachten van deze school. Daarvoor had de school het besluit genomen de vele overblijfkinderen die aanvankelijk in enkele ruimtes aten te laten eten in hun eigen lokaal. Een goed besluit want de groepen werden daardoor een stuk kleiner. In de vijf kleuterklassen eten er nu per groep ongeveer dagelijks 15-17 kinderen. Per dag maken ongeveer 150 kinderen van de school gebruik van de overblijfmogelijkheid.

In alle groepen werden nu twee overblijfkrachten aangesteld die de kinderen begeleidden zowel tijdens het eten als tijdens het buitenspelen. Iedere overblijfkracht heeft een V. O. G ingeleverd bij de directie van de school.Veel overblijfkrachten, ongeveer 20 per dag, begeleidden iedere dag dezelfde groep kinderen.

Na de basistraining bezocht ik maandelijks een of twee keer het overblijven waarbij de overblijfkrachten, eventueel individueel, gecoacht werd in de communicatie met de kinderen , het omgaan met opvallend gedrag van kinderen en op welke wijze zowel binnen als op de speelplaats er gespeeld kan worden met het het beschikbare speelmateriaal.

Na iedere observatiebezoek volgde een kort verslag aan Karin, leerkracht van de school die het onderdeel overblijven in haar portefeuille heeft en naar de directie ,over de ontwikkeling van verschillende aspecten van het overblijven maar ook over de aandachtspunten die eventueel verbeterd zouden kunnen worden.

Een paar voorbeelden: iedere dag tijdig aanwezig zijn om met elkaar afspraken te maken over bezetting van de groep, bespreken hoe nieuw speelgoed gebruikt en verdeeld wordt. Een korte nabespreking, na het overblijfuurtje, waarin gesproken werd hoe de begeleiding van de kinderen verliep, eventueel probleempjes met elkaar bespreken over het gedrag van kinderen of andere zaken.

In maart van het afgelopen schooljaar (2014-2015) werden twee overblijfkrachten uit de groep aangesteld als coördinatrice. Aanvankelijk als proef maar met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 is deze aanstelling definitief geworden.

Zij zijn , afwisselend, twee dagen vrij van het begeleiden van een groep en houden zich dan bezig met het helpen van de overblijfkrachten, verzorgen kinderen met ongelukjes, zijn ook direct aanspreekpunt bij gedragsproblemen van kinderen in een groep en werken nieuwe overblijfkrachten in.

Zij hebben een korte scholing gehad om als coördinatrice te kunnen werken en zijn op de hoogte van de wet, veiligheidsvoorschriften en het aanwezige speelgoed en observeren tussen de middag de dagelijkse gang van zaken.

Er zijn er regelmatig bijeenkomsten met Karin die namens de directie/ school overleg heeft met beide coördinatrices. Tevens wordt in de maandinfo van de school verslag gedaan van de veranderingen in het afgelopen schooljaar.

Het overblijven in de Brede school Rosa Boekdrukker is in ruim een half jaar veranderd in een gestructureerde organisatie met een groep gemotiveerde overblijfkrachten, die met plezier en takt de kinderen begeleiden.

De verwachting is dat in dit nieuwe schooljaar, bij voortzetting van dit beleid   de school meedingt naar de toekenning van een ster (zie www.tso-voorbeeldschool.nl).

Bijzondere observaties schooljaar 2014-2015:

De Brede school Rosa Boekdrukker heeft een schitterend ingericht speelplein in Amsterdam-West waar de overblijfkinderen van groep 3 t/m 8 gebruik van maken tijdens lunchpauze.

 

In de Angelaschool te Echt eten ruim 60 kleuters van de school in een grote eetzaal. Er wordt tijdens het eten drinken aangeboden.

 

OBS de Westerpark locatie van Hogendorp

OBS de Westerpark heeft twee locaties namelijk de Van Hogendorplocatie en de Van Halllocatie. Op beide locaties ben ik regelmatig aanwezig om de overblijfkrachten te coachen. In een van de vorige blogs is een observatieverslag te vinden van deze locatie.Dit blog geeft informatie over het overblijven op de Van Hogendorplocatie.

Er is een groep overblijfkrachten die al jaren met elkaar samenwerkt. De goede sfeer is onder andere terug te zien in het inzamelen van geld voor een klein cadeautje als een van de overblijfkrachten jarig is. Er zijn totaal 11 overblijfkrachten die o.l.v. van een coördinatrice dagelijks de kinderen begeleiden tijdens het eten en buiten spelen.

De coördinatrice is elke overblijfdag aanwezig als aanspreekpunt en heeft geen groep. Zij lost zoveel mogelijk de kleine probleempjes op tijdens het overblijven en ondersteunt de overblijfkrachten. Ook is zij aanspreekpunt voor ouders van kinderen die overblijven. De coördinatrice heeft hiervoor een training gevolgd.

Het eten van de kinderen vindt plaats in de eigen klassen. Bij de kleuters zijn er drie groepen. De groepsgrootte ligt rond de 10-15 kinderen, veelal met een overblijfkracht per groep. Het is aan te raden om te kijken of er op sommige kleutergroepen niet een tweede kracht bij moet komen. De begeleidsters zitten tijdens het eten bij een groepje kinderen. Er is een rustmoment voor het eten en daarna maken de overblijfkrachten een vriendelijk praatje met hen.

Het buitenspelen vindt plaats op drie verschillende pleinen. De kleuters hebben een eigen gedeelte met ruim voldoende speelmateriaal, groep 4 t/m 6 spelen op het plein aan de voorkant van de school en de oudste kinderen kunnen voetballen op een apart afgeschermd pleintje. De overblijfkrachten doen soms actief mee, bijvoorbeeld met touwtje springen).

Alle overblijfkrachten hebben een VOG aangeleverd. Voor nieuwe overblijfkrachten is er altijd een inwerkperiode met begeleiding.

Kinderen, ouders, overblijfkrachten, leerkrachten en directie zijn tevreden over het dagelijkse uurtje overblijf op de van Hogendorplocatie.

Observatie tijdens slechtweer

Voor de overblijf is het bijna een ramp als kinderen tijdens de lunchpauze niet buiten kunnen spelen vanwege slechte weersomstandigheden.

Het is daarom zinvol dat het overblijfteam een plan heeft wat er gedaan kan worden na het eten, als de kinderen binnen moeten blijven. In de school moet bekend zijn welke ruimtes beschikbaar zijn en welk spelmateriaal van de school, resp. klas gebruikt mag/kan worden.

Op veel basisscholen heeft de overblijf zelf veel materialen voor de kinderen verzameld.

 

Twee voorbeelden van basisscholen die een goed binnenprogramma hebben voor de kinderen hebben.

De basisschool de Eendracht te Mijdrecht had op een regenachtige dag 85 overblijfkinderen in het gebouw om te spelen.

Er was voor de overblijfkinderen van groep 3 t/m 8, een keus uit een lokaal waar getekend en gekleurd kon worden. Een lokaal met allerlei spelletjes en een lokaal om evt. te dansen op muziek via mimebeelden die getoond werden op het digitale bord van de klas.

De kinderen vermaakten zich uitstekend tijdens het binnenblijven. Er was veel beweging in het danslokaal en er werd in het spelletjeslokaal door ruim 20 kinderen heerlijk met elkaar gespeeld. In elk van de lokalen werden de kinderen begeleid door een van de overblijfkrachten.

Tenslotte konden de kleuters in het BSO- lokaal spelen met “als toetje” dat er heel veel verkleedspullen aanwezig waren (verkleden als agent, ridder, brandweer man enz.).

Hier werd door de kleuters gretig gebruik van gemaakt onder begeleiding van twee overblijfkrachten.

 

Het tweede voorbeeld betreft de basisschool de Borgh in Hengelo.

Dagelijks eten ongeveer 55 overblijfkinderen tussen de middag in de school waarvan er ongeveer 35 (kinderen van groep 1 t/m 4) in

de aula eten en ruim 20 kinderen (kinderen van groep 5 t/m 8) in een apart klaslokaal .

Voor de oudere kinderen waren er veel spelletjes, computergebruik en kaartspelletjes onder begeleiding van twee overblijfkrachten die in de gaten houden of de spelletjes en het computergebruik steeds eerlijk verdeeld worden.

Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 was er een gevarieerd aanbod van spelmogelijkheden knutselen, tekenen, kleuren, kleurplaten, stiften, spelletjes enz. De overblijf heeft een aantal kasten waar het binnenmateriaal is opgeborgen. Drie overblijfkrachten begeleiden de kinderen en spelen hier en daar ook met de kinderen mee.

De tijd na het eten gaat op deze wijze snel voorbij………………

 

Ed van Veen

 

 

TSO-observatie Sint Barbaraschool te Tuitjehorn.

Observatie eind november 2014.

In deze aflevering enkele gegevens over de TSO in een dorpsschool te Tuitjehorn.
De Sint Barbaraschool bestaat uit 14 groepen, is een middelgrote school, waar dagelijks ruim 70 kinderen van de TSO gebruik maken. Zij eten in drie klaslokalen.
De TSO van de school ontving in januari 2013 de gouden ster voor de organisatie en uitvoering van de overblijf.

Enkele kwaliteitskenmerken waar aan de TSO van de school aan voldeed en nog aan voldoet:

De organisatie: dagelijkse controle van de presentie van de kinderen, voldoende overblijfkrachten, gevarieerd speelgoed en een vaste structuur tijdens de overblijf (eten vanaf 12.15 naar de speelplaats, om 12.45 nemen de leerkrachten de surveillance op het plein over, wanneer de overige kinderen weer op het plein komen. De overblijfkleuters worden door de overblijfkrachten terug gebracht naar de klassen).

De goede uitvoering van de overblijf betrof vooral het pedagogisch klimaat tijdens de overblijf.
Er zijn vijf afspraken voor de kinderen die worden vermeld in het informatieboekje over de TSO:
1. Kinderen moeten op hun plek blijven zitten tot de overblijfkrachten een signaal geven dat mag worden gespeeld.
2. Naar buiten gaan mag alleen met een overblijfkracht.
3. Kinderen mogen niet in school rondhangen.
4. Wij tolereren geen discriminerend gedrag, grote monden, of ander gedrag waarbij de regels worden overtreden.
5. Door de kinderen dient met respect te worden omgegaan met andermans spullen. Het is niet de bedoeling dat aan spullen van andere overblijfkinderen wordt gezeten, of dat deze worden meegenomen.

Het streven van de bereidwillige overblijfkrachten is om het overblijven zo huiselijk en rustig mogelijk te laten verlopen. Het is niet de bedoeling dat zij steeds als politieagent moeten optreden.

Tijdens deze observatie bleek dat het de overblijfkrachten met de kinderen een goede sfeer weten te creëren. Er was mondeling contact met kinderen in alle leeftijdsgroepen, kinderen werden geholpen, er werden complimentjes gegeven en er werd actief meegespeeld met de kinderen op de speelplaats en spelletjes in gang gezet.
Uit gesprekken met oudere overblijfkinderen werd duidelijk dat ze tevreden zijn over de begeleiding tijdens het overblijven en de betrokken overblijfkrachten erg waarderen.
De groep overblijfkrachten bestaat uit 7 personen, waarvan er vijf al jaren lang het overblijven begeleiden. Op een na hebben ze een basistraining gevolgd en de twee coördinatrices, elke TSO-dag is een van hen aanwezig, een coördinatorentraining. Daarnaast is er eens in de twee jaar een updateworkshop voor de hele groep overblijfkrachten.
Hieronder een korte impressie van het schoolplein met zijn vele spelmogelijkheden voor de kinderen.